தென்னாடுடைய பெரியவா போற்றி  எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி   சர்வக்ஞா சர்வவ்யாபி பெரியவா சரணம்

மாயப்பிறப்பறுக்கும் மஹா பெரியவா அடி போற்றி!

Refund Policy


      1.     Applicable only for online payment gateway transactions done through Razor Pay                Payment Gateway.

2.     The refund of failed  payment gateway transactions will be done by the donor’s bank automatically.

3.     No refund will be made if a tax exemption certificate is already issued