தென்னாடுடைய பெரியவா போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சர்வக்ஞா சர்வவ்யாபி பெரியவா சரணம்

மாயப்பிறப்பறுக்கும் மஹா பெரியவா அடி போற்றி!

Refund Policy

Sri Vaishnavi Trust is instituting a donation refund policy to ensure fair and transparent processing of requests for refund of donations done through online payment(NEFT/IMPS/UPI/Credit Card)modes.

Sri Vaishnavi Trust expects that all donors will exercise due care and diligence while making donations. Sri Sankarapuram also recognises that a donation may be made erroneously or donors may change their mind.

Sri Vaishnavi Trust will examine each request for refund of donation and endeavour to make the refund. Sri Vaishnavi Trust may also seek further information / documents and donor must co-operate in this regard.

However, Sri Vaishnavi Trust is not obliged to make refunds and may, in its discretion, decline any requests for refund of donations, particularly if a tax exemption certificate has been issued.

If you would like your donation to Sri Vaishnavi Trust India to be refunded, You must request Sri Vaishnavi Trust in writing through email to donation.srisankarapuram@gmail.com for refund and Your request must reach Sri Vaishnavi Trust within 15 (fifteen) days from the date on which you made the donation i.e. the date on which you made the donation online, electronically or through other means.

The written request stating reason for requesting refund must be sent by email to and must contain all the following details pertaining to the donation:

  • Donation Date

  • Donation amount

  • Online Donation-ID(Transaction Reference)