தென்னாடுடைய பெரியவா போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சர்வக்ஞா சர்வவ்யாபி பெரியவா சரணம்

மாயப்பிறப்பறுக்கும் மஹா பெரியவா அடி போற்றி!

Corpus fund is maintained for meeting expenses of 108 Vaideekas every month

108 Vaideekas residing permanently in Sri Sankarapuram will perform divine rituals and will preach/teach Vedas for about 200 Vedic Vidhyarthees daily.

All the 108 Vaideekas will receive Salary (Sambavanai)on a monthly basis along with free groceries including day to day needs, vegetables from interest on corpus fund.


Benefit to the donors:


2 days free stay and food in a year for all members;


Yaga sala hall will be rent free for family functions;


Pattayams will be issued all members who contribute to corpus fund


Payment Method: One time/Scattered payment/RD Payment


a. One time Payment /Scattered Payment amount:

Rs.50,000,1 lakh, 2 lakhs, 3 lakhs,5 lakhs, Rs 10 lakhs.


b. RD Payment can be made for 2 Years in the following manner


Rs. 2,000 to be paid monthly by those who wish to contribute Rs.50,000

Rs. 4,000 to be paid monthly by those who wish to contribute Rs.1,00,000

Rs. 8,000 to be paid monthly by those who wish to contribute Rs.2,00,000

Rs. 12,000 to be paid monthly by those who wish to contribute Rs.3,00,000

Rs. 20,000 to be paid monthly by those who wish to contribute Rs.5,00,000

Rs. 40,000 to be paid monthly by those who wish to contribute Rs.10,00,000


For contributing to this Kainkarayam, kindly contact Smt.Padhma Venkat, Mobile: +91 95519-04210