தென்னாடுடைய பெரியவா போற்றி  எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி   சர்வக்ஞா சர்வவ்யாபி பெரியவா சரணம்

மாயப்பிறப்பறுக்கும் மஹா பெரியவா அடி போற்றி!

DEIVATHIN KURAL

தெய்வத்தின் குரல்

Deivathin Kural is a set of seven publications featuring the discourses, discussions, anecdotes and more of Maha Periyava,the 68th pontiff of Sri Kanchi Kamakoti Peetam, Sri. Chandra Sekharendra Saraswati compiled by author Ra. Ganapathy